Επιλογή Γλώσσας:

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Περιλαμβάνει, ταξινομημένες αλφαβητικά, βασικές έννοιες που σχετίζονται με το φαινόμενο της Διασποράς, αποσαφηνίζοντας τη σημασία τους στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ: το άτομο που έχει ιθαγένεια διαφορετική από αυτήν της χώρας διαμονής του.

ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ: άτομο χωρίς ιθαγένεια.

ΑΠΟΔΗΜΙΑ: η μεταναστευτική εκροή από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ: η έννοια της "ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ" αναφέρεται στη γεωγραφική διάχυση μιας εθνικής ομάδας εκτός του κράτους έθνους, η οποία διατηρεί ισχυρούς πολιτισμικούς ή υλικούς δεσμούς με το εθνικό κέντρο ανεξάρτητα από τα αίτια διαμονής της εκτός αυτού. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: εκφράζει μια διαχρονική κατάσταση με στοιχεία γλώσσας, θρησκείας, κοινών παραδόσεων αλλά και γνωρισμάτων μύθου ή εξιδανίκευσης που χαρακτηρίζουν τα μέλη μιας εθνικής ομάδας.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: δηλώνει την πολιτισμική ιδιότητα του ατόμου ως μέλος ενός έθνους και χρησιμοποιείται για να δηλώσει και την εθνική καταγωγή.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ: η ομαδική και οργανωμένη από δημόσια αρχή επιστροφή μεταναστών στην πατρίδα τους.

ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: περιγράφει την πορεία ή τις τακτικές προσαρμογής των μελών της Διασποράς στη χώρα υποδοχής. Ουσιαστικά αναφέρεται στη διαδικασία πολιτισμικής ενσωμάτωσης στη χώρα υποδοχής.

ΗΜΕΔΑΠΟΣ: το άτομο που έχει την ιθαγένεια της χώρας διαμονής του. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ή ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΡΟΗ/ΚΙΝΗΣΗ ή ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΜΑ/ΡΕΥΜΑ: όλοι οι παραπάνω όροι εκφράζουν τη γεωγραφική κινητικότητα προσώπων εντός (εσωτερική μετανάστευση) ή εκτός (εξωτερική/διεθνής/διασυνοριακή μετανάστευση) των ορίων της επικράτειας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η μετανάστευση μπορεί με βάση το μέγεθος να διακριθεί σε ατομική, μαζική, οικογενειακή, και με βάση το σκοπό σε εργατική, οικονομική, φοιτητική και συνένωση οικογενειών.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: αναφέρεται στο πλήθος των μεταναστών στη χώρα υποδοχής σε δεδομένη χρονική στιγμή.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: το μέγεθος του πληθυσμού που προτίθεται να μεταναστεύσει.

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ: η μεταναστευτική εκροή από την αλλοδαπή προς την ημεδαπή με εκούσια απόφαση.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: χαρακτηρίζει εθνοτικές υποδομές και έναν εθνοτικά ομοιογενή πληθυσμό, εγκατεστημένο μόνιμα σε γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή ή πόλη με στενές ενδοεθνοτικές σχέσεις.

ΠΟΛΥΙΘΑΓΕΝΗΣ: το άτομο με δύο ή περισσότερες ιθαγένειες.

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: περιγράφει μια κατάσταση παρουσίας διαφόρων εθνοτήτων σε ένα χώρο.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: άτομα που μετακινούνται -συνήθως μαζικά- εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου διώξεως φυλής, θρησκείας, εθνότητας, κοινωνικής τάξεως, πολιτικών πεποιθήσεων, εξωτερικής επιδρομής, κατοχής, ξένης κυριαρχίας, οικολογικών καταστροφών, εχθροπραξιών και εν γένει γεγονότων που διαταράσσουν σοβαρά τη δημόσια τάξη στον τόπο διαμονής τους.

ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ή ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: αναφέρεται στη  χώρα καταγωγής των μεταναστών και όχι σε χώρες που αποτέλεσαν τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς πριν την τελική εγκατάσταση.

ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ή ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: η χώρα στην οποία καταλήγουν και εγκαθίστανται οι μετανάστες.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΡΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ