Επιλογή Γλώσσας:

Η προσαρμογή των παιδιών και εφήβων μεταναστών ως επιπολιτισμική , διομαδική και αναπτυξιακή διαδικασία

Συγγραφέας: Παυλόπουλος, Βασίλης, Ντάλλα, Μαρίνα, Μόττη - Στεφανίδη, Φρόσω

Θέματα: Παιδιά μεταναστών -- Προσαρμογή, Μετανάστευση - Ψυχολογικές διαστάσεις, 


Περιγραφή [από τους συγγραφείς]: Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται οι ψυχολογικές διαστάσεις της μετανάστευσης που άπτονται της προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων. Έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των διεργασιών του επιπολιτισμού με εκείνες της ανάπτυξης και των διομαδικών σχέσεων κατά τη μετακίνηση και εγκατάσταση στη νέα χώρα. Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα διευκρινίζονται οι εννοιολογικές αποχρώσεις της συναφούς ορολογία, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: ποιες είναι οι συνθήκες και τα κίνητρα της μετανάστευσης, ποια είναι τα κριτήρια που διακρίνουν την μετανάστευση, την παλιννόστηση και την προσφυγιά, πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά την απόφαση των γονέων να μετακινηθούν σε άλλη χώρα. Επιπλέον, αναδεικνύεται η δυναμική του μεταναστευτικού φαινομένου διεθνώς και στην Ελλάδα μέσα από την ανασκόπηση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των νεαρών μεταναστών: η προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, η προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας και η προσέγγιση της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Επιπλέον, περιγράφεται ένα διευρυμένο ενοποιητικό μοντέλο για την προσαρμογή των παιδιών και εφήβων μεταναστών, το οποίο εξετάζει την ανάπτυξη και τον επιπολιτισμό σε τρία αλληλένδετα επίπεδα επίπεδα: το ατομικό επίπεδο, το επίπεδο των αλληλεπιδράσεων και το κοινωνικό επίπεδο. Στην τρίτη ενότητα συνοψίζονται τα εμπειρικά δεδομένα σειράς ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με αντικείμενο τον επιπολιτισμό και την προσαρμογή μεταναστών από την Αλβανία και παλιννοστούντων παιδιών και εφήβων, συγκριτικά με τους γηγενείς συμμαθητές τους. Στην τελευταία ενότητα επιχειρείται σύντομη καταγραφή των βασικών αρχών για το σχεδιασμό παρεμβάσεων με αντικείμενο την προσαρμογή των νεαρών μεταναστών στην οικογένεια, στο σχολείο και σε ομάδες συνομηλίκων. Αν και τα εκάστοτε ερευνητικά ευρήματα παραμένουν στενά συνδεδεμένε με τις επικρατούσες συνθήκες της ερευνητικής συγκυρίας που οδήγησε στην παραγωγή σους, η ανάδειξη και η διασύνδεση σημαντικών θεωρητικών σχημάτων εμφανίζει μία αξία που ξεπερνά το εδώ-και-τώρα, καθώς παρέχει χρήσιμα ερμηνευτικά εργαλεία σε ένα ερευνητικό πεδίο, όπως αυτό της μετανάστευσης, το οποίο όχι σπάνια έχει δεχθεί κριτική είτε για τον α-θεωρητικό χαρακτήρα των μελετών, είτε για την αδυναμία γενίκευσης των πορισμάτων σε διαφορετικά ιστορικά και εθνοπολιτισμικά πλαίσια.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ