Επιλογή Γλώσσας:

The return home: socio-economic aspects of re-integration of Greek migrant workers returning from Germany

Συγγραφείς: Collaros, Titsa A., Moussourou, Loukia M.

Συντελεστές: Papantoniou, Antonios K. 

Θέματα: Δυτική Γερμανία, Παλιννόστηση, Επαναπατρισμός, Χώρα προέλευσης -- Επανένταξη ομογενών, Ομογενείς


Περιγραφή:  Το "Re-integration Center for Returning Migrants" ιδρύθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας του φορέα "Inter-Church Aid Committee of the Church of Greece" με το Διεθνές Συμβούλιο Εκκλησιών. Στόχος του Κέντρου αποτελεί η επισήμανση των προβλημάτων που απορρέουν από το φαινόμενο της επιστροφής των Ελλήνων μεταναστών στη χώρα προέλευσής τους και, σε δεύτερο επίπεδο, η διευκόλυνση - μέσω και της συνεργασίας με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς - του επαναπατρισμού και της σταδιακής ενσωμάτωσης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο, όπως και στον οικονομικό και εργασιακό ιστό της χώρας. Η παρούσα έκδοση συνοψίζει τα αποτελέσματα μίας επισταμένης έρευνας που ξεκίνησε το 1975 και διήρκεσε έως το 1978. Πρόκειται για την πρώτη εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα που σχετίζεται με τον εντοπισμό πρώην μεταναστών που έχουν ήδη επαναπατριστεί στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε η παροχή αξιόπιστων κοινωνιολογικών στοιχείων, καθώς και η παροχή των απαραίτητων οικονομικών, κοινωνιολογικών και ψυχολογικής φύσης πληροφοριών και πρακτικών προτάσεων για την επίτευξη των στόχων του Κέντρου. Οι εν λόγω στόχοι επικεντρώνονται σαφώς γύρω από τον άξονα της παροχής αρωγής στους παλιννοστούντες κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης τους στις νέες εστίες τους και στην επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας τους. Η προσέγγιση του φαινομένου πραγματοποιείται από κοινωνική και οικονομική σκοπιά, ενώ παρατίθενται και σχετικά δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία. Έμφαση δίδεται στις αιτίες της μετανάστευσης και παλιννόστησης, στα επίπεδα της απασχόλησης και των μισθών του μετανάστη στη Γερμανία και του επαναπατρισθέντα στην Ελλάδα, ενώ επιχειρείται και μία ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην οικονομική ενσωμάτωση του εργάτη ελληνικής καταγωγής στη Γερμανία και στην επανένταξη του στην Ελλάδα. Στο τελευταίο μέρος του έργου περιλαμβάνεται και μία ενδιαφέρουσα διερεύνηση του κατά πόσο ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζουν πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής επανεισδοχής και ενσωμάτωσης.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ